Onsdag 20. mars 2019

2

Onsdag 20. mars 2019 •

Skal dette være byens nye trafikkåre?

I Parkvegen skal det bli sammenhengende fortau og ingen parkering. – Kjempe- fint at kommunen tenker tra- fikksikkerhet, men tiltaket kommer som en følge av mer trafikk. Skal dette være byens nye trafikkåre mellom nord og syd, spør Kråkjordet vel seg. Parkvegen og Mathias Topps veg har hatt stor økning i antall biler som en følge av ombygging og nytt kjøremønster i Hans Mustads gate. Kråkjordet vel ser positivt på de nye trafikksikker- hetstiltakene i form av nytt kryss i Parkvegen/Mathias Topps veg, samt nytt fortau i langs hele Parkvegen, men det er et lite men. – Trafikksikkerhetstiltak på Fastland er kjempefint. Det er noe vi har etterlyst i alle år. Men ser vi på bybildet, har ikke Gjøvik noen naturlig transportåre mellom nord og syd. Vi har Parkvegen, Hunn kirke og sen- trum. Tenker nå kommunen å kanalisere all denne trafikken gjennom Parkvegen, spør Jane Solbrækken og Mette Sunde Lid i Kråkjordet vel. Byens største lekeplass – Her er det masse unger som ferdes, sommer som vinter. Området er byens største leke- plass. Vi har nok biler her fra før. Dette er både skoleveg og bolig- Gjøvik kommune har fått til- skudd fra fylkeskommunen til fire trafikksikkerhetstiltak for 2019. Alle prosjektene skal etter planen realiseres i år, men de er ikke detaljplanlagt. Fastlandsområdet har høyest prioritet av de fire prosjektene. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Jane Solbrækken og Mette Sunde Lid i Kråkjordet vel ønsker ikke at Parkvegen skal bli den nye hovedferdselsåren mellom Nordbyen og Sørbyen, men hilser alle trafikksikkerhetstiltak velkommen på Fastland.

område. Det er betenkelig å bruke Parkvegen og Mathais Topps som eneste veg til å kana- lisere trafikken mellom Nordbyen og Sørbyen, mener de to i velforeningen. Politikerne må se på bybildet og tenke helhetlig om hvor de vil ha trafikken, lyder oppfordringen til politikerne. – Er dette eneste sted som tra- fikken kan kan gå gjennom i Gjøvik. Kan politikerne se på Hunn, eller på sentrum, ber de. De andre tiltakene som har fått tilskudd er intensivbelysning i gangfeltene i Storgata ved Nybrua, Øvre Torvgate ved Fjellhallen, Vestre Totenveg ved Kopperud skole, samt nytt for- tau ved parkeringsplassen ved Kopperud skole. Det skal også

Den siste tiden har trafikken økt betraktelig, spesielt etter at Hans Mustad fikk nytt kjøremøn- ster. Det er også blitt mer parke- ring i gatene rundt Fastland. – Trafikken og parkeringen har flyttet seg utover etter hvert som det er blitt satt opp restriksjoner i gatene, erfarer Solbrækken og Sunde Lid. Ingen parkering Parkvegen og nordre del av Mathias Topps veg skal få nytt bli nytt fortau og gangfelt i krysset Balders veg/ Rambekkvegen. Tilskuddet til- svarer halvparten av kostna- dene. Kommunens egenandel tas fra avsatte investeringsmid- ler til opprustning av kommuna- le veger.

kryss, fortau, ekstra lys og opp- høyd gangfelt på grunn av sterkt økende trafikk og at strekningen er lite tilrettelagt for myke trafi- kanter. Dagens parkeringsplass langs Parkvegen skal fjernes og Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Torgny Elveli, født 1933, døde 8. mars. Ingunn Engen, født 1936, døde 8. mars. Anna Engevold, født 1928, døde 10. mars. Arne Johnny Grindal, født 1948, døde 6. mars. Reidun Haugelien, født 1952, døde 28. februar. Eva Ingvaldsen, født 1931, døde 10. mars.

ikke erstattes. Området har flere idretts- og aktivitetsanlegg med stor ferdsel av barn og unge. Her er tennisbaner ute og inne, Fastland, Hovdebakken, Bassengparken og vandrerhjem.

Guri Hildegard Juul, født 1938, døde 9. mars. Tove Langerud, født 1949, døde 27. februar. Hilde Løvaas, født 1969, døde 9. mars. Else Marie Magnussen, født 1947, døde 21. februar. Bjørn Randmond Pedersen, født 1935, døde 8. mars. Oddmund Arthur Slottnes, født 1924, døde 3. mars. Marie Betzy Valheim, født 1946, døde 11. mars.

Tilskudd til fire trafikksikkerhetstiltak

Et velfungerende integreringstiltak

holdsrike kafeen. Samtidig er det tydelig at kafétilbu- det betyr noe for folk i nærområdet. Globus har blitt et treffsted. Også det er vi overbevist om at har en posi- tiv effekt, for det er nettopp denne typen uformelle møtesteder som gjør at flere får et sosialt liv. I tillegg legger tilbudet til rette for å smelte sammen forskjellige kulturer. Vi skal også huske på at vi trenger arbeidskraften for framtida, uansett om folk i utgangspunktet kommer fra Hunndalen eller en helt annen del av verden.

ring fra arbeidslivet. For dem det gjelder må det være en fantastisk følelse. Gjøre en innsats for fellesskapet og tjene egne penger. Bli integrert i et samfunn som i utgangs- punkt framsto som fremmed – og sikkert ganske skremmende for noen. Lederne ved kafeen sier at det ikke forekommer fravær, det betyr så mye å komme seg på jobb og sørge for at alt fungerer. Prøveprosjektet på Folkets hus i Hunndalen er noe helt annerledes og nytt, og det er all grunn til å uttryk- ke tilfredshet med det som har skjedd på den inn-

Globus kafe i Hunndalen åpnet høsten 2016, som et prøveprosjekt. I dagens avis kan du lese om hvilken suksess dette har vært. Hit kommer innvandrerkvinner som ikke har jobb, og som heller ikke kommer inn under NAVs støtteordninger. Når de bare blir sittende hjemme, er det veldig vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet. Relevant arbeidspraksis har de ikke å slå i bordet med, og språket er en stor utfordring. Siden oppstarten har kafeen vært en suksesshistorie hele vegen. I fjor kom rundt 70 prosent av kvinnene seg i jobb etter å ha lært seg norsk og fått nødvendig erfa-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 20. mars 2019

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker