Onsdag 27. februar 2019

4

Onsdag 27. februar 2019 •

Skolehærverk koster kommunen 150.000 Rundt 150.000 kroner er den årlige kostnaden Gjøvik

dekkes av Gjøvik kommune og skattebetalernes penger. – Dette er en hendelelse som vil kunne dra opp kostnaden for 2018, som ellers har vært et gan- ske godt år, sier eiendomssjef Normann. Siste spor Nesten tre måneder etter det omfattende hærverk på Skrinnhagen skole, natt til tirsdag 20. november i fjor, ble den siste ødlagte døra nylig byttet ut. – Dette er det siste synlige sporet etter hendelsen, bortsett fra et gulvbelegg som fikk mange småskader på SFO. Dette blir skiftet ut nå i vinterferien, sier rektor Kristin Skibenes på Skrinnhagen skole. Hendelsen har ført med seg mye ekstraar- beid for skolen. – Det har vært gjort en enestå- ende innsats både fra ansatte og vakmesterne i eiendomsavdeling- en i Gjøvik kommune, roser Skibenes. Fem inngangdører, ni pc-er, sofaer, leker og serviser er noe av det som er erstattet. – Vi har ikke full oversikt kostnadene ennå, men det vil dreie seg om noen hundre tusen totalt, anslår rektoren. Skolen har gjennomført en ekstra gjennomgang for å kvali- tetssikre adgangskontrollsyste- mene ved skolen. – Dette er noe som har vært ønsket av våre ansatte i etterkant, sier rektor Kristin Skibenes. Klar policy Gjøvik kommunes forsikrings- rådgiver Marie Nordheim opply- ser at Gjøvik kommune har en lav egenandel, sammenlignet med en del andre kommuner. – Dette har vært et bevisst valg og en policy for Gjøvik kommu- ne de siste 25 til 30 årene, fortel- ler Nordheim. Før dette var hver minste gjenstand dekket av for- sikring. Dette ga naturlig nok en høy forsikringspremie, samt at det i tillegg lett kunne bli en sovepute at skader ikke måtte betales fra kommunekassa. Med dagens forsikringsord- ning er det en tankegang om å

kommune må bære for tap ved hærverk, i hovedsak knyttet til skolebygg. Det omfattende hærverket på Skrinhagen skole kan med- føre en stor kostnad for kommuen. – Kostnader knyttet til hærverk på byggene våre varierer fra år til år, men utgjør anslagsvis rundt 150.000 kroner årlig. Skolebygg og til dels barnehager er mest utsatt, sier eiendomssjef Morten Nordmann i Gjøvik kommune. Dette er den årlige kostnaden som belastes eiendomsavdeling- ens vedlikeholdsbudsjett. – Dette omfatter i hovedsak ruteknusing og tagging og utven- dige skader på bygget utenom skoletid. I tillegg kommer kost- nader knyttet til det som skjer inne på skolene i skoletida, som føres på hver enkelt skole. Dette settes ikke på en egen budsjett- post i regnskapet, så det har vi ingen god oversikt og historikk på, sier Normann. 250.000 i egenandel Gjøvik kommune forvalter en bygningsmasse på 140.000 kva- dratmeter, og har byningsforsik- ringer for 3,7 milliarder kroner gjennom en stordriftsavtale med 32 andre kommuner gjennom Protector. Forsikringa har en egenandel på 250.000 kroner. Dette innebærer at såkalte frekvenskader, som hærverk hører innunder, i de fleste tilfel- ler ikke blir forsikringssaker. – Den siste store hendelsen med hærverk på Skrinnhagen er ikke meldt inn som en forsik- ringsak, da det ble gjort en vur- dering på at skadeomfanget ville ligge rundt egenandelsbe- løpet, opplyser eiendomsforval- ter Erik Månum i Gjøvik kom- mune. I denne saken vil det bli fremmet et erstatningskrav, så er spørsmålet hvor mye man får dekket inn. Et eventuelt tap må Raghild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

Med siste dør på plass kan vaktmester Ketil Holm i Gjøvik kommune og rektor Kristin Skibenes glede seg over at siste spor etter det omfattende hærverket på Skrinnhagen skole er borte. Det omfattende hærverket dekkes ikke av forsikring og kan medføre en stor kostnad for Gjøvik kommune. Årlig dekker kommunen hærverk for rundt 150.000 kroner på vedlikeholdsbudsjettet.

sikre og forsikre som gjelder. Det stilles høye krave til å sikre alle bygg med gode varslinganlegg, avvikshåndtering og tilsyn, samt at ansatte ansvarliggjøres og får opplæring i å ta vare på egne

verdier. Dette er tiltak for å begrense skader på bygg, for å holde kostnadene så lave som mulig. Det stilles også stadig strengere krav knyttet til avkor- ting på forsikringsutbetalinger.

– Et ekspempel på noe som kan gi avkorting, er hvis man ikke oppfyller krav om fastmon- terte søppeldunker minimum åtte meter vekk fra trebygg, sier forsikringsrådgiveren.

Ny inngang for Gjøvik bibliotek og litteraturhus Onsdag kunne Gjøvik bibliotek- og litteraturhus ta i bruk sin nye inngangsdør. Det er ikke veldig langt unna den gamle inngang- en men de erfarer at gammel vane er vond å vende.

– Det er fint dere kommer og skriver litt om det. Det har vært litt oppstartsproblemer, og det er en del som ikke finner fram, sier bibliotekarene, som har fått sitt nye inngangsparti under tak i gjennomgangen fra borggår- den til Gjøvik gård. Det er ikke planlagt noen større renovering av biblioteket, grunnet vurderingene med tanke et nytt kulturhus. Fornyelsen av biblioteket blir derfor bare litt bistand med å gjøre det så funk- sjonelt som mulig. – Vi har allerede ommøblert en del, og med den nye inn- gangsdøra på plass kan vi nå fullføre denne jobben og få alt på plass igjen, sier Siri Lindstad. En del av omrokkeringene

Siri Lindstad, t.v, Solfrid Braastad, Anne Grete Lervik og June Solberg kunne sist uke ta i bruk nytt inngangsparti til Gjøvik bibliotek og littera- turhus. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

BILDER FRA MOBILEN PÅ 20 SEKUNDER

har vært å tilrettelegge et bedre sceneområde til de mange arrangementer som har blitt, og skal være, en fast del av biblio- tekhverdagen framover. – Det har blitt kjempefint, selv om det ikke er ideelt. Vi skulle gjerne hatt det litt mer adskilt, men lokalene er ikke

bygd for det, sier Lindstad. Grønne planter får gjøre jobben som hyggelige skillevegger. Biblioteket har også fått ei ny inngangsdør i 2. etasje, slik at man fint kan komme seg tørr- skodd fra andre ærender på råd- huset over til biblioteket når renoveringa er ferdig.

BRYLLUP KONFIRMASJON JUBILEUM Fra 1,08

DIGITALISERING AV SUPER 8 M/LYD OG DOBBEL 8 I FULL HD 1920X1080

Made with FlippingBook flipbook maker