Onsdag 26. juni 2019

7

• Onsdag 26. juni 2019 

Utlyser anbudet for bygging av ny mjøsbru

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. Det er satt egne prestasjonsmål for brua i konkurran- sen: Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området, og det legges vekt på å mini- mere bygge- og levetidskostnadene. Den nye Mjøsbrua skal minimere CO2 klimagassutslipp ved bygging, går det også fram av oppdragsbeskrivelsen.

legging og utbygging av nesten 12 kilometer komplett motorveg med ny firefeltsbru over Mjøsa på ca. 1,6 kilometer. Det skal også bygges to kryss og en rekke mindre konstruksjoner. – Vi mener dette er en attraktiv kontrakt for markedet. Det har vært stor interesse både fra nasjonale og inter- nasjonale aktører så langt. I prestasjonsmålene for brua er vi klare på at den entreprenøren som klarer å levere den mest klimavennlige brua får et fortrinn, sier

Nye Veier har offentliggjort konkurransen om utbygging- en av firefelts motorveg fra Moelv til Roterud, inkludert bygging av ny bru over Mjøsa på Biri. Oppdraget har en anslått verdi på ca. 2,5 milliarder kroner, pluss merverdi- avgift, der den nye motorveibrua utgjør en stor andel. Den entreprenøren som klarer å minimere klimagassut- slippene ved bygging mest treffer godt på ett av de vikti- ge målene for bruprosjektet, sier oppdragsgiveren. Oppdraget består av prosjektutvikling, reguleringsplan-

SFO-pensjonister får nytt etter skole-tilbud

Snertingdal Nærmiljøpark fikk full pott på sin søknad om midler fra Bufdir. Med støtte på 1,8 millioner kroner fordelt på tre år, blir det et nytt etter skole-tilbud for 5. til 10. trinnselever i Snertingdal. Fra 1. til 4. trinn på skolene har elevene SFO som et sted de kan være etter skoletid. Så er det brått slutt. – Når du begynner i femte er du plutselig stor nok til å reise hjem. For noen er det helt greit, mens ganske mange fortsatt har et behov for å bli, i stedet for å dra hjem. Vi bor i ei bygd med store avstander, og å kunne ha noe å gå til etter skoletid er viktig for en økt tilhørighet og kunne ha en felles møteplass, sier Anne Toril Klette, leder i Snertingdal Nærmiljøpark. Etter skole-tilbud Snertingdølene ville derfor gjøre noe for å gi SFO-pensjonistene fra 5. til 10. trinn et tilbud etter skoletid - la oss kalle det en ung- doms-SFO. Søknaden måtte først gjennom Gjøvik kommunes nåløye, og ble der innstilt som nummer én. Søknaden gikk videre til Bufdir, som besluttet å støtte tiltaket med 600.000 kroner årlig i tre år. Det formelle benevnelsen på tilbudet er «Etter skoletid - et lavterskel- tilbud for barn og unge». – Dette er tenkt som et enkelt Kulturminnefondet har besluttet å støtte Snertingdal ysteri med 250.000 kroner til å sette i stand taket på bygningen. Den runder 100 år i år. Eier Torill Sogn Haug fikk også midler fra Kulturminnefondet i 2018, da til å sikre taket, samt sikre og reparere vinduer. Årets tilsagn går til å sette i stand skifer- taket. I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at det gamle ysteriet skal brukes til næringsutviklingsformål. – Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

tilbud om å ha et sted å være et par timers tid etter skoletid, to ettermiddager i uka i år, med utvidelse til tre dager i uka fra neste år og i 2021, sier søkna- dens pennefører Lars Ligaarden. Tanken er at dette skal være et sted å være som inkludere et lite måltid, mulighet for leksehjelp og en form for organsisert akti- vitet, som matlagingsgruppe, ulike kurs eller opplegg på tvers av generasjoner. Her vil det selv- sagt være viktig hva ungdom- mene selv ønsker seg, og også hvordan bygda vil å stille opp for å bidra. – Man kan jo også se for seg at lag og foreninger i bygda kan bidra legge til rette for aktiviteter og ikke bare i flerbrukshuset og nærmiljøparken, men også i området rundt, sier Ligaarden. Som et eksempel trekker han fram at SIF orientering kunne gitt en liten smakebit på sin aktivitet, som et eksempel. Må planlegges Med en slik gladnyhet rett før ferien, vil planlegginga først komme i gang etter sommeren. Så er erkjennelsen at det vil bli stritt å være klare med nyvin- ningen allerede til skolestart. – Tilbudet vil være et samar- beid med både skole ved lærere, elevråd og FAU, Ung i Gjøvik, frivilligsentralen, lag og for- eninger og enkeltpersoner som ønsker å bidra til et slikt tilbud, understreker representantene fra nærmiljøparken. Klette, som er frivilligkoordi- er avgjørende for bevaring. Næringsutvikling som lykkes i et kulturhistorisk miljø gir mulighe- ter for å holde kulturminnet i stand også i framtida, sier Simen Snertingdal ysteri er et viktig industrielt kulturminne som ligger i nær tilknytning til annen gammel industri, som potetkokeri og flere møller. Lokale gårder har opp gjennom tiden levert sine råvarer her, og kulturmiljøet er derfor svært viktig lokalt. Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Lars Ligaarden, Anne Toril Klette og Ingebjørg Felde i Snertingdal Nærmiljøpark kan juble over årlig støtte i tre år, tilsammen 1,8 millioner kroner. Dette skal gi Snertingdals SFO-pensjonister, altså elever fra 5. til 10. trinn, et helt nytt etter skole-tilbud.

nator for frivilligsentralens lokal- avdeling i bygda, vil ha en koor- dinerende rolle i oppstarten av tilbudet. – I støtta vi har også fått lønnsmidler for å kunne ha noen ansatt til å drifte tilbudet, sier

Ligaarden. At det blir kombina- sjon av lønnet og frivillig inn- sats ser de som viktig for å lyk- kes. Etter skole-tilbudet vil bli det første konkrete tilskuddet i arbeidet med å utvikle det nye

flerbrukshuset til å bli den åpne møteplassen som er formålet. – Dette gir oss også midler til å kunne kjøpe inn en del inven- tar og utstyr, noe som også vil kunne være til glede for andre i bygda også, sier Ligaarden.

250.000 kroner til skifertak

NYTT TAK?

ȱ

ȱ

Alle typer tak Stein, plater, papp, folie og shingel. Alt i beslag.

Vi forhandler takprodukter fra

ȱ

Raufoss Tak & Blikk AS • raufoss-tak rtbas.no Telefon: 61 19 12 50 • www.rtbas.no

ȱ

Made with FlippingBook - Online catalogs