Onsdag 9. oktober 2019

2

Onsdag 9. oktober 2019 •

Hverdagsliv på nett med de pårørende

Hverdagen vår blir mer og mer digital der vi utveksler informasjon på sosial medi- er. Slik har det også blitt på Nordbyen bokollektiv. Som pårørende kan Tore Sørum følge med på mobilen og se hva som skjer av hverdagsli- ge ting. Nordbyen heter «Digital sam- handling med pårørende» Dette har blitt testet ut siden høsten 2017. – Det finnes mange ulike leve- randører, men vi prøver ut løs- ningen «Kura». I tillegg til oss, prøver dagsentrene i Åslundmar- ka og Sørbyen ut dette, forteller Anne Sørlien ved bokollektivet i Nordbyen. Litt Facebook Nettsiden som brukes ligner litt på Facebook, men er en sikrere løsning. Skoler og barnehager har lignende løsninger, der for- eldre og lærerer kommuniserer. – Her kan pårørende se hva som foregår hos oss. Det kan være kommende aktiviteter eller ting vi har gjort. Vi pleier å ta Ernæringsfysiolog Anette Christin Lund fra Sykehuset Innlandet Gjøvik kommer til PULS - ditt værested i kveld for å snakk om cøliaki og gluteninto- leranse. Her vil du få tips og råd om hvordan barn og voksne kan spise god, sunn og rimelig glu- tenfri mat. – Vi er svært takknemlig for at Lund deler av sin kunnskap med oss denne kvelden, sier Siv Øverstad, leder av Norsk Cøliakiforening, avd. Oppland. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Prosjektet som prøves ut i

Som pårørende har Tore Sørum testet ut den digitale løsning- en «Kura» som Anne Sørlien og de andre ansatte prøver ut på bokollektivet i Nordbyen. Med nettbrett eller mobil kan de utveksle daglig- dagse ting med hverandre.

en del bilder, forteller Sørlien. Tore Sørum har kona Solveig boende på bokollektivet. Han har vært med i prosjektet helt fra starten av. – Her har de lagt ut bilder fra

lørdagsbowlingen, viser Sørum oss på mobilen. Han har lagt inn både barn og barnebarn som brukere. Det er ålreit å følge med litt. – Jeg har et barnebarn i Namsos. Da er dette en fin måte å følge med på, erfarer Sørum. Betryggende Han legger også inn bilder når han er ute på tur. Hver avdeling på bokollektivet har hvert sitt nettbrett som brukes til å utveks- le hverdagstingene. Alle fast ansatte har tilgang til nettsiden. – Solveig synes det er mor- somt og koselig å se på bilder. Selv synes jeg det er betryg- gende å se at hun har det fint. Nettsiden er kjempefin. Før måtte vi ringe eller stikke innom. I det daglige er dette et

veldig kjekt verktøy, synes Sørum.

med det, sier Sørum. – Vi vet at pårørende er en vel- dig ressurs. Noen av dem er vel- dig aktive, vet Sørlien. Prosjektet skal evalueres nå i høst. Det er opp til Gjøvik kom- mune å bestemme hva som skal skje videre på bakgrunn av evalu- eringen og økonomi. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Aase Haugelien Fæstø, født 1943, døde 27. september. Wiktor Pedersen, født 1925, døde 23. september. Ola Birger Ranum, født 1927, døde 17. september. Siri Torp, født 1958, døde 27. september.

Det kan også sendes melding- er. Da kommer det som en van- lig tekstmelding på mobiltelefo- nen. For eksempel at kona mangler shampo og at du kan ta det med neste gang du kommer på besøk. Tidsbesparende Avdelingen kan også sende ut fel- lesinformasjon til de pårørende. – Vi sparer mye tid på å slippe å ringe rundt. Vi har også vår egen kalender der vi legger ut faste ting, sier Sørlien. Tore, som hovedpårørende, har fått sitt eget passord. Han kan også bestemme hvilke andre som kan få tilgang, – Jeg håper dette er kommet for å bli og at vi kan fortsette

Foredrag om det glutenfrie liv

Norsk cøliakiforening (NCF) arbeider for å bedre livskvaliteten for personer med glutenintoleran- se. De ønsker å øke kunnskapen om – samt hvordan leve med glutenintoleranse, bidra til et større utvalg av glutenfrie pro- dukter, bedre kunnskap og tilbud på serveringssteder, institusjoner, skoler og barnehager. Det vil også bli enkel servering. Glutenfritt selvfølgelig. Arrangør er Norsk cøliakiforening avde- ling Oppland.

Tingrettene på rett sted eller ikke

konsekvens av at Gjøvik tapte kampen om lokaliseringen av Innlandet politidistrikt. De fleste innbyggerne har sjel- den eller aldri behov for å møte opp fysisk i tingretten, er blant argumentene som brukes. Vi må likevel minne om at tingretten gjør langt mer enn å avsi dommer i straffesa- ker. Her behandles en rekke saker som aldri når avisspal- tene, slik som barnefordelingssaker og private tvister. Vi skal ikke dra kortet om at «alt havner på Hamar», men må uttrykke en viss bekymring over hva vi til slutt sit- ter igjen med her lokalt på vestsiden av Mjøsa. Når vi snakker om fagmiljøer, uansett bransjer, er neppe ned- skaleringer det sunneste.

over rettssikkerheten. For det kan ikke stikkes under en stol at det er en svært vanskelig oppgave å sitte som administrator i en rettssal, selv om den som sitter med klubba har fullført jusstudiene. Noen ganger handler det om svært kompliserte saker, ikke bare naskeri og grøfte- kjøringer med promille. Hvis forslaget blir til et vedtak, så kan det bli interessant å se hvordan det gir utslag her lokalt. Med en administra- sjon på Hamar reduseres Gjøvik til en slags filial. Det kan også påvirke fagmiljøet, frykter vi. Nå er det ikke overras- kende at det kommer forslag om å legge vår lokale ting- rett under et hovedsete på Hamar. Dette er en naturlig

Domstolkommisjonen har talt: Det er altfor mange tingret- ter i Norge. Derfor kommer det et forslag om å legge ned to av tre tingretter. Begrunnelsen er blant annet at det blir for dårlig fagmiljø der det er små tingretter i drift. Gjøvik tingrett skal fysisk bestå, men ligge under en felles admi- nistrasjon med Hamar som hovedsete. Forslaget innebæ- rer ellers sammenslåing og nedleggelser av flere tingret- ter i Innlandet. Vi forstår at det kan være utfordringer forbundet med små tingretter, der det kanskje bare er et par dommere. Sannsynligheten er da stor for at den ene av dem er en temmelig fersk dommerfullmektig, noe som kan gå ut

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 9. oktober 2019

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook Online newsletter