Onsdag 11. mars 2020

4

Onsdag 11. mars 2020 •

Festaften på Gjøvik kino søndag

Ber folk i Bybrua koke vannet

uten standup-humor. Årets nyhet er en auksjon, levert av Paul Håvard Østby, Jonas Rønning og Gustav Nilsen. FORUT vil også dele noen gode histo- rier om resultater i sitt bistands- og utviklingsarbeid gjennom det siste året. FORUT Festaften er en feiring av både faddere og andre gode krefter som støtter arbeidet deres.

sjen har medført at det kan ha kommet noe i vannet. Vi ønsker ikke at folk skal drikke vannet. Vi vil være på den sikre siden, opplyser driftsleder Roar Bustebakke i Gjøvik vannverk. Vann- prøver er nå sendt til analyse. Det vil gå minst to-tre døgn med bakteriefrie prøver før kokepåbudet oppheves. Det vil bli gitt nytt varsel når påbudet oppheves.

Klaus Sonstad er årets artist i FORUT Barneaksjonen på Gjøvik Kino & Scene søndag. Den frodige trønderen stiller som konferansier på FORUTs festforestilling for 2020. Festaftenen blir en musikalsk festforestilling med FORUTs gode venner fra Urbane Totninger i eget band og noen inviterte solister. Det blir heller ingen festaften

Gjøvik kommune gikk i går ut med var- sel om kokepåbud av vann for eiendom- mer fra Odnesvegen 425 til Tobruvegen. Hvis vannet er misfarget, lyder oppfor- dringen å la vannet vannet renne til det blir klart. – Vi oppdaget en stor vannlekkasje tirs- dag morgen. Lekkasjen ble avstengt og vannet har kommet tilbake, men lekka-

Finner løsninger for smartere vinterveger

12,6 millioner skal brukes til å utvikle en løsning for smart vinterdrift av veger i Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar. Dette skal legges ut på anbud både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å få en mer effektiv planlegging og riktig informasjon. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no De fire kommunene har gått sammen om innovasjonsprosjek- tet. De sendte inn søknad om innovasjonsmidler til samarbeids- prosjektet. Målet er å utvikle en løsning for vinterdrift av veg som ikke eksisterer fra før. – Dette er hele poenget med innovasjonsprosjektet. Vi skal finne nye løsninger som ikke fin- nes fra før, sier prosjektleder Anne Britt Søreng. Digital løsning Innovasjonspartnerskapet «Smart vinterveg» har nå valgt en digital retning for prosjektet. Målet er å utvikle en løsning som gir smart vinterdrift med effektiv planleg- ging og riktig informasjon. For å komme dit er det blitt jobbet etter bestemte kriterier. Ulike behov er blitt kartlagt, blant annet hos vegeierne Statens vegvesen (riksveger), Innlandet fylkeskommune (fylkesveger), kommunene og private vegeiere. Brukere som hjemmetjenesten, utrykningsetater, lastebil- og bus- sjåfører har kommet med sine ønsker og behov. Også brukere av gang- og sykkelveger har fått

– Vi har mye å hente på samordnet vinterdrift, fastslår prosjektleder Anne Britt Søreng. Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar skal bruke 12,6 millioner til å utvikle en digital løsning for å få en mer effektiv planlegging når det gjelder vinterdrift.

sagt sitt. Aktuelle leverandører i markedet har fått presentere sine ideer og hvordan behovene kan løses. – Dette handler ikke om nytt utstyr, men en digital løsning som kan effektivisere planleg- gingen og gi innsyn i vinterdrif- ten. Det finnes mye fra før, men det er i liten grad satt i system. Vi vet ikke hva vi ender opp med, men alle fire kommunene har samme utfordringer og behov. Vi mangler et system for brøyting, strøing, koordinering og kommu- nikasjon som kan brukes av alle vegeiere og brukere, sier Søreng. Mye å hente Det er mye å hente når det gjel- der tjenestekvalitet. – En kommunal gang- og syk- kelsti langs fylkesvegen blir brøytet klokka 07. En halvtime senere brøytes snøen på fylkesve- gen inn på nybrøytet gang- og sykkelsti. Da må det brøytes på

nytt. Dette er ineffektivt, ikke miljøvennlig, dårlig tjenestekva- litet og det er dyrt. Vi har mye å hente på samordnet drift, fastslår Søreng. Prosjektlederen fikk selv kjen- ne på vinterdriftutfordringene etter bilturen Kapp - Hamar forri- ge onsdag. – Jeg brukte en og en halv time til Hamar. Det var såpeglatt på fylkesvegen, på riksvegen lå det masse snø, og på E6 var det sørpe. I Hamar var de kommuna- le vegene helt strøkne. Og jeg kjørte forbi fem ulykker på turen, sier Søreng. Anbud og prototypen På nettsiden Smarte Mjøsbyer ligger det ute mye nyttig infor- masjon om prosjektet. Målet er å teste ut en prototypen de to neste vintersesongene. Våren 2022 skal man ta stilling til om man skal kjøpe det utviklede produktet. Først vinteren 2022/2023 kan

systemet eventuelt tas i bruk. – Vi skal legge dette ut på anbud nå i midten av april. Vi jobber nå med kravspesifikasjo- ner. Totalt er det satt av 12,6 mil-

lioner kroner til å utvikle en løs- ning. Vi oppfordrer det lokale næringslivet til å bli med i kon- kurransen – alene eller sammen med noen andre, sier Søreng.

Kommer med viser i alle retninger Torsdag er det Ann Kristin

Aanerud bor for tiden på Ringerike og de to manet frem god steming med denne kon- serten på Hønefoss i fjor. Aanerud ønsket derfor å ta turen hjem til Gjøvik, hvor de håper konserten også vil falle i smak. Med Aannerud og Lotteruds avslappende fremtre- den og uhøytidelige konversa- sjon seg imellom på scenen, venter en lun og god stemning sammen med ord og toner av kjente visekunstnere. Så skal man ikke se bort fra at pianist Lotterud varter opp med en og annen selvopplevd historie fra sidelinjen.

Aannerud og Jon Lotterud som er konsertklare på PULS - Ditt væresteds kulturkafé på Kirkeby. Med seg i bagasjen har de pro- grammet «Viser på kryss og tvers». Dette er en konsert der Prøysen får sin plass som lede- stjernen, men den vil også by på låter av diktere som har gått i kjempens fotspor. Et eksempel er Anne Grete Preus’ «Takk for alt jeg ikke fikk». Eggum, Nordstoga og Bremnes er andre kjente artistnavn på repertoaret, som har til hensikt å gi publi- kum en fin bukett visekunst denne kvelden.

VI ER I NÆRHETEN NÅR DU TRENGER OSS

ØISTEIN NETTUM SYNNØVE RUSTAD TOM ROGER GULBRANDSEN KATHRINE GJESTVANG

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker