Onsdag 23. september 2020

8

Onsdag 23. september 2020 •

Tok en prat om brannvern i hjemmet

Svein Haugom (Elsikkerhet Norge), Jørn Haugen, Sven Johannesen, Arild Veisten, Mehmet Yildirin og Hans Christian Sørhagen deltok på brannve- senets stand utenfor CC torsdag. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

For når det begynner å brenne, står nær halvpar- ten av småbarnsforeldrene uten noen plan for å få barna i sikkerhet, viser en ny undersøkelse. Det er viktig å ha snakket om hva man skal gjøre på for- hånd og ha avtalt en møteplass ute. Komfyrbranner er en hendelse som det er mye av. – Vi har forholdsvis ofte hatt hendelser når det gjelder komfyrbrann, sier Haugen og viser oss en utbrent komfyr.

Brannvesenet på Gjøvik hadde stand utenfor CC Gjøvik torsdag. Dere var alle velkomne for en brannvernprat i forbindelse med den nasjonale brannvernuka. – Brannsikkerhet i hjemmet er kjempeviktig. Det er viktig å ha gjennomført en brannøvelse hjemme. Barnehager, skoler og bedrifter er flinke til det. Vi har noe å hente der, sier Jørn Haugen, leder fore- byggende i Gjøvik brannvesen.

Vokser videre og trenger flere ansatte

AlphaSpar startet i det små i 2007. Nå er de fem ansatte på Gjøvik, tre i Oslo og må ha flere ansatte. De trenger også mer plass snart. Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no – Vi har vokst mye de siste to årene, hvor vi nå har blitt dobbelt så store når det kommer til peng- ene vi for forvalter, sier Rune Kvikstad, som er leder for inve- steringsrådgivning og ordrefor- midling i AlphaSpar. Bedriften forvalter 1,4 milliarder kroner for privatpersoner og bedrifter fra hele Norge, selv om hovedtyng- den kommer fra Innlandet. – Vi ser at trenden er svært sti- gende også fremover, så i løpet av året vil vi ansette én eller to investeringsrådgivere til, samt en forvalter i Oslo, forteller Kvikstad. Bedriften har i dag fem ansatte på Gjøvik, med investe- ringsrådgivere og administrasjon. De har også to forvaltere og en jurist statsjonert i Oslo, som sty- rer kjøp og salg av fond og aksjer. Banker børsen AlphaSpar startet i det små med Stig Reier Sandhaug og Henning Gjestrumbakken, som med mange års bankerfaring utfordret sin risikovillighet og startet opp for seg selv på Lena, med en for- retningsidé de hadde skikkelig tro på. – De ønsket å lage et selskap hvor de kunne styre reglene litt selv, etter en tanke om at man ikke nødvendigvis kjøper aksjer og eier dem til evig tid. I perio- der kan vi velge å gå helt ut av aksjemarkedet, sier Kvikstad. Det skulle også være enkelt og folkelig, med ei jordnær tilnær- Kontrollutvalget i Gjøvik kom- mune skal se på kommunens kjøp av Huntonstranda i sitt neste møte, mandag 28. september. Saken er satt på sakslista på initi- ativ fra utvalgsleder etter oppfor- dring fra ordføreren. Rådmannen er invitert til å orientere om blant annet kjøpsprosessen.

AlphaSpar holder stø kurs med en jordnær innlandsfilosofi i sin fondforvaltning. Nå skal flere ansettes, og de er i ferd med å vokse ut av lokalene. Fra venstre Henning Gjestrumbakken, Nils Morten Holthe, Geir Sæther og Rune Kvikstad.

ming, litt slik vi innlendinger ofte liker det. Det har gitt god avling. Selv uten «hot shot»-fakter, som kan forbindes med Aker Brygge eller Wall Street, har innlands- firmaet gjort seg bemerket. Finansavisen er ett av mediene som har viet spalteplass til utbyt- teglade totninger som banker Oslo Børs igjen. Og igjen. 5-retters og stupetårn – Vi skal drive langsiktig lønn- somt framfor spennende. Av pro- dukter har vi en enkel femretters meny med ulik risikoprofil, sier Et enstemmig kommunestyre vedtok å kjøpe Huntonstranda for 72 millioner kroner. Det var lagt store planer for hvordan området kunne utnyttes blant annet til boliger. I ettertid har Sweco foretatt undersøkelser og funnet høye konsentrasjoner av metangass på tomta.

Kvikstad. Han bruker stupetårnet på Fastland for å illustrere risiko- villigheta. – Noen synes det er greit å «dødse» fra tier’n, mens andre går forsiktig uti fra brygga, sier Kvikstad. De fleste velger seg gjerne et sted midt i mellom, sånn cirka på fem-meteren. – Hvem er kundene deres? – Vi har i dag cirka 600 kunder, både bedrifter og privat- personer. Vi har alt fra selskaper som går inn med 50 millioner til privatpersoner med 500.000 kro- ner, som er minstebeløpet å Konklusjonen er at bygging på området ikke kan gjennomføres uten tiltak. Kontrollutvalget består av Hans Olav Lahlum (SV), leder, Jorun A. Lilleeng (Ap), nestle- der, Ottar Uglum (Rødt), Arne B. Krokeide (H) og Vigdis Amlien Kristiansen (Sp).

– Vi har jo byens beste loka- ler, men med to til på laget, vil vi på sikt trenge større plass, sier Kvikstad. Han ser absolutt muligheter for at de kan komme til å klore på døra og be om mer husrom når postkontoret legges ned i mai neste år.

investere hos oss, sier Kvikstad.

Vokser ut av lokalene Pengeforvaltningsfirmaet på Gjøvik, som har 75 prosent av kundene sine i Innlandet, begynner så smått å vokse ut av lokalene sine på Kauffeldts plass 3.

Fylkesmannen stopper dagligvareplaner

Fylkesmannen i Innlandet over- prøver Gjøvik kommunes ved- tak om å gi dispensasjon for dagligvarehandel i Amsrud- vegen. Statens vegvesen klaget inn saken, etter at politikerne i Gjøvik sa ja til en slik dispen- sasjon. – Det ser ikke ut til at kom- munen har vurdert forholdet til helhetlig planlegging, verken i førstegangsvedtaket eller de to klagebehandlingene, heter det i

vedtaket. Fylkesmannen mener at det ikke er riktig å gi dispensasjon for disse planene. Dersom poli- tikerne ønsker å tillate slik detaljvarehandel, må det even- tuelt avklares gjennom en ny arealplan for området, lyder anbefalingen. Fylkesmannen har derfor gjort om vedtaket som ble fattet i Gjøvik kommu- ne i mai i år, og det er ingen videre klageadgang i saken.

Kontrollutvalget ser på Huntonstranda

Made with FlippingBook Learn more on our blog