Onsdag 3. april 2019

3

• Onsdag 3. april 2019

Innbyggerdialog for folk på Kapp

Dømt for kvelertak

En gutt i slutten av tenårene er dømt for å ha tatt kveler- tak på ei jente på en ung- domsskole på Toten. Hendelsen fant sted høsten 2016. Han var også tiltalt for å ha befølt ei annen jente ved samme anledning, men her delte retten seg da saken var oppe til behandling i Gjøvik tingrett. De to meddommerne mente blant annet det var underlig at ingen andre ele- ver hadde sett situasjonen som ble beskrevet, og lot derfor tvilen komme tiltalte til gode. Fagdommeren var uenig i denne vurderingen, men ettersom flertallet bestemmer, ble gutten fri- kjent på dette punktet. Gutten ble dømt for å ha tatt et kortvarig kvelertak på ei annen jente på samme sted. Retten fant denne voldsbruken bevist, og peker på at det ikke skal mye kraft til, før et kvelertak er forbun- det med et ikke ubetydelig skadepotensial. Unggutten forklarte at han bare mente å tulle litt. Tingretten fant det skjer- pende at denne kroppskren- kelsen fant sted uten noen foranledning, at handlingen ble oppfattet som skrem- mende av offeret, og at tiltal- te hadde tatt seg inn i et klas- serom hvor elevene skal føle seg trygge. Som et utgangspunkt kom retten til at passende straff for dette forholdet ville vært fengsel i 15 dager. Ettersom saken har blitt liggende for lenge hos påtalemyndighe- ten, og at feil ved oppnev- ning av verge har forsinket behandlingen, fant retten at dette måtte komme tiltalte til gode. Det ble også tatt hen- syn til at han ennå ikke var fylt 16 år på handlingstids- punktet. Det ble dermed fastsatt en prøvetid på to år. En eventuell straffereaksjon blir først avgjort dersom nye lovbrudd skjer innenfor denne tida.

Ordfører Guri Bråthen og politikontakt Bjørn Slåtsveen, samt gode støttespillere, vil komme i dialog med innbygger- ne på Kapp. 11. april testes for første gang en modell med grendemø- ter. Mjølkefabrikken er stedet denne kvelden, og her håper de to at et bredt utvalg av Kapps innbyg- gere møter opp. Hit kommer også brannvesenet og en repre- sentant for barnehage og grunn- skole. – Målet er å komme i direkte- kontakt med folk i alle aldre. Dette er ikke et møte som skal handle bare om unge, påpeker ordfører og politikontakt. Ganske trygt Grendemøtet er lagt opp etter en idé fra USA, der det er svært vanlig med denne typen direkte- kontakt. Kapp er første sted ut i Østre Toten, og erfaringene herfra vil avgjøre om også de andre tett- stedene skal få tilsvarende møter. Det håper de to selvsagt på. – Vi ønsker å få svar på hva innbyggerne våre er opptatt av, sier ordfører Guri Bråthen. Politikontakt Bjørn Slåtsveen har allerede høstet noen erfa- ringer i Vestre Toten, der det nylig er arrangert noe tilsva- rende. – Vi har det bra på Toten, slik jeg oppfatter det. Jeg vil hevde vi bor på et av Norges tryggeste steder, sier politioverbetjenten med lang erfaring, blant annet I forrige uke ble Equinor Talentleir arrangert i Sarpsborg med de stør- ste talentene på 14 og 15 år. Først med en samling for jentene og deretter guttene. Raufoss-spilleren Sayed Elham Hosainy var en av de utvalgte. Equinor Talentleir er siste steg før et eventuelt lands- lagsuttak. Samlingen er en viktig kartleggingsarena inn mot landsla- get. I tillegg til trening og intern- kamper, jobbes det mye med videoanalyse. – Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhå- pentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er tøff konkurranse om plassene, så spillerne skal Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

Politikontakt Bjørn Slåtsveen og ordfører Guri Bråthen vil komme innbyggerne på Kapp i møte. Torsdag 11. april inviterer de til dialog om hvordan det er å bo på Kapp.

som tidligere lensmann. Nettbruk og hasj

slik at færrest mulig slipper å få besøk av dem med blålys. Kanskje blir trafikk et viktig tema også, tror Slåtsveen. Det er noe folk vanligvis er svært opptatt av. – Jeg er veldig spent på hva vi klarer å få til sammen, på tvers av generasjonene, sier ord- fører Bråthen. Hva som skjer på Kapp denne kvelden kommer også til å ha stor betydning for vegen videre. Viser det seg at innbyg- gerne setter pris på tiltaket, kan dette bli et fast opplegg. – Først og fremst må vi finne ut om innbyggerne er interessert i en dialog, sier Slåtsveen og Bråthen.

slik informasjon i ungdomssko- lene. Nå ser vi at vi må begynne i barneskolene, sier Slåtsveen. – For mange er narkotika en stor bekymring? – I politiet er vi spesielt bekymret for alminneliggjøring- en av hasj, og det blir tema. Hasj er ikke ufarlig, slik som mange vil ha det til, sier politi- kontakten. Alle inkluderes Likevel skal ikke dette bare handle om ungdom. – Vi inkluderer alle, unge som eldre. For alle skal ha det like trygt, framholder de to. Brannvesenet kommer, og da handler det om forebygging,

Grendemøtet skal være starten på en prosess med bredere sam- arbeid på tvers, både mellom skole, politi, brannvesen og kommunen, men også slik at innbyggerne bidrar. – Vi begynner på Kapp, et sted der det bor mange, og så er vi spente på hva vi får høre, sier ordføreren. Politikontakten har klare, sentrale føringer på at barn og unges oppvekstvilkår skal prio- riteres. – Jeg kommer blant annet til å snakke om nettbruk. Tidligere har vi vært opptatt av å få ut være stolte over å bli tatt ut, fortel- ler Håkon Grøttland, fagansvarlig for landslagsskolen. Han legger til at modellen med landslagsskolen har tre hovedintensjoner. – For det første skal landslags- skolen være en referanse- og sti- muliarena for våre aller beste spil- lere. For det andre skal det være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper. For det tredje er det også en skolerings- arena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første lands- kamper har du noen år med fel- les skolering i ryggsekken til

Raufoss-spiller deltok på leir for potensielle landslagstalenter

VI ER I NÆRHETEN NÅR DU TRENGER OSS

TOM ROGER GULBRANDSEN KATHRINE GJESTVANG

Her ser vi stolte gutter på Equinor Talentleir. Foran fra venstre: Sondre Stener (HamKam), Mathias Hagen Gundersen (Roterud). Bak fra venstre: Thorbjørn Kristiansen (HamKam), Sayed Elham Hosainy (Raufoss), Benjamin Thoresen Faraas (Flisa), Anders Mortensholm (kretsansvarlig spillerutvikling). (Foto: Bildbyrån).

SYNNØVE RUSTAD ØISTEIN NETTUM

T • 61 16 15 75 • Hele døgnet www.laeskogen.no

tross for at man kommer fra

ulike klubber, sier Grøttland.

Made with FlippingBook Annual report