Onsdag 7. august 2019

2

Onsdag 7. august 2019 •

Boligbygging på Røstøen nord

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Bekymring for Mjøsa Visst skal vi holde oss rene og vel- duftende, men det har åpenbart sin pris. For i Mjøsa havner alle restene av såpe, sjampo og tann- krem som vi skyller ut på badet hjemme. Det er ingen renseteknik- ker som stopper miljøgiftene. I dagens avis kan du lese om at situasjonen i Mjøsa fortsatt er bekymringsfull. Fortsatt finnes det også altfor høye konsentrasjoner av kvikksølv og bromerte flamme- hemmere. Noe av det er gamle synder, for det er dessverre slik at nedbrytningstiden er svært lang. Det er begrenset hva naturen kan ta unna, selv om årene går. I løpet av to tiår sank nivåene av de nevnte stoffene, men nå går det saktere. Forskerne har også funnet ut at storørreten i Mjøsa også svøm- mer rundt med flere andre miljø- gifter i seg. I sommer har vi også hatt en utrivelig situasjon med oppblomst- ring av blågrønnalger. Heldigvis viste det seg at de ikke var giftpro- duserende, slik man fryktet. Likevel ble det en vekker, med den rare grønnfargen på vannet. Vi synes det er grunn til bekymring. Mjøsaksjonen på 70-tallet utgjorde en vesentlig forskjell. Har det kanskje vært litt for lett å støtte seg til de gode resultatene etter dette? Aksjonen resulterte i at det ble bygget nye kommunale rense- anlegg og at mye av lednings- nettet ble byttet ut. Det kom også et forbud mot fosfatholdige vaskeprodukter, for å nevne noe. Så det ble mye bedre. Problemet er at vi fortsetter å fylle Mjøsa med nye giftstoffer. Noen av disse stoffene sliter for- skerne med å finne opprin- nelsen til, så det er fortsatt en lang veg å gå. For oss som lever i dag, er det en selvsagt ting at landets største innsjø finnes rett utenfor stuedø- ra, til glede på alle vis. Mjøsa er også drikkevannskilden vår. Generasjonene som kommer etter oss kan komme til å opple- ve det på en helt annen måte, og det er en skremmende tanke. Her kan ingen sove i timen. Dagens sitat Den moderne formel for menneske- hetens utvikling lyder: Fremskritt er støy pluss miljøforurensning pluss kreft multiplisert med inflasjon. Ugo Longoni

I løpet av åtte til ti år skal det bygges 50 boenheter på Røstøen nord på Reinsvoll. Første byggetrinn påbe- gynnes nå i august.

Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Boligprosjektet er et samarbeid mellom Mesterhus Innlandet og BoligPartner. – Her skal vi bygge ut 30 mål med en god variasjon av to- og tremannsboliger, samt eneboli- ger, sier Terje Braathen, daglig leder i Rotstigen AS, selskapet som eier Mesterhus Innlandet. Det nye boligfeltet ligger nord for det allerede etablerte Røstøen-feltet på Reinsvoll. Her ble brorparten av boligene satt opp på 80-tallet, og teller i dag rundt 40 eneboliger. Det nye fel- tet skal inneholde 50 boenheter, med 18 eneboligtomter. Prosjektet inneholder to bygge- trinn. Første byggetrinn skal fyl- les med rundt 25 enheter, med byggestart i august. Etablering av infrastruktur var ferdig til ferien. Det inkluderer opparbeidelse av 800 meter med veg. – Foreløpig er det solgt tre eneboliger og en tomannsbolig. I tillegg er det reservert to enebo- ligtomter, forteller Elin Skjelstad, Både Skjelstad og Terje Braathen er fornøyd med interessen, men skulle gjerne hatt flere signerte kontrakter. – Vi tror det blir lettere å selge når infrastruktur og de første boligene er på plass. Dessuten er Reinsvoll et populært område hvor omsetning av boliger skjer raskt. Vi håper også å dra nytte av den positive befolkningsvek- sten på Toten, sier de. Boligprisene på Røstøen nord starter på 2,5 millioner kroner. Enhetsstørrelsen varierer fra 60 til 100 kvadratmeter. Pris på boligtomt ligger på drøye 500.000 kroner. Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Sonja Andreassen, Vestre Toten, født 1933, døde 6. juni. Sidsel Martinsen, Vestre Toten, født 1948, døde 26. juni. Harald Nordli, Vestre Toten, født 1946, døde 30. juni. Rolf Kristian Pettersen, Vestre Dødsfall selger i BoligPartner. Populært område

Snart bygges de første boligene på Røstøen nord på Reinsvoll. Prosjektet er et samarbeid mellom Mesterhus Innlandet og BoligPartner. – Vi ivrer etter å komme skikkelig i gang, sier (fra venstre) Thomas Berthinsen (boligkonsulent i BoligPartner), Elin Skjelstad (selger i BoligPartner), Bjørn Åge Scheide (salgs- og markedssjef i Mesterhus Innlandet), Terje Braathen (daglig leder i Rotstigen AS/Mesterhus Innlandet) og Frantz Hoelstad (prosjektleder i Mesterhus Innlandet).

– Når kan hele feltet være fer- dig utbygd, Braathen? – Det er vanskelig å si. Men vi må ha solgt 60-70 prosent av byggetrinn 1 før vi setter i gang med infrastruktur på byggetrinn 2. Og det vil nok ta noen år før hele feltet er utbygd. Vi anslår mellom åtte og ti år, forteller Braathen, som har jobbet med planene for Røstøen nord siden 2011. Ny butikk viktig Han forteller at det ble inngått en opsjonsavtale med grunneier Tor Stein Ulstein i 2011. Fart på pla- nene ble det først da den nye Kiwi-butikken på Reinsvoll åpnet dørene vinteren 2018. Dagligvareforretningen ligger bare Toten, født 1940, døde 1. juli. Inger Friis, Vestre Toten, født 1928, døde 11. juni. Gunhild Kjelsrud, Vestre Toten, født 1930, døde 7. juli. Ingolf Solhaug, Vestre Toten, født 1946, døde 6. juli. Hans Bjørn Valleseter, Vestre Toten, født 1946, døde 28. juli. Melvin Westlien, Vestre Toten, født 1936, døde 21. juli.

en liten spasertur fra boligfeltet. Braathen mener Reinsvoll fikk et løft med den nye butikken. Det samme mener prosjektleder Frantz Hoelstad i Mesterhus Innlandet. – Reinsvoll er i skuddet. Nå åpner snart den nye idrettshallen, og stedet har et aktivt idrettslag og en flott barneskole. Oppvekstmiljøet er godt og trygt. Dessuten er det kort veg til både Gjøvik og Raufoss. Vi har stor tro på Reinsvoll, sier han. Elin Skjelstad mener boligpro- sjektet passer for alle. Ikke minst for barnefamilier. Midt på feltet skal det etableres en lekeplass på tre mål. Braathen legger til at to av de tre solgte eneboligene er kjøpt av etablerte boligeiere på Reinsvoll. Ellen Hedvig Bredesen, Østre Toten, født 1932, døde 16. juni. Nils Ola Faukald, Østre Toten, født 1962, døde 27. juni. Gerd Myrland, Østre Toten, født 1923, døde 26. juni. Erling Engeroen, Østre Toten, født 1939, døde 30. juni. Aase Eriksrud, Østre Toten, født 1954, døde 6. juli. Edel Mikkelborg, Østre Toten,

– Røstøen nord bør appellere til mange kjøpegrupper, sier Braathen. Tilskudd til Aannerud gård Vestre Toten kommune har ved- tatt å innvilge inntil 34.000 kro- ner i tilskudd til opprydding av kulturlandskap rundt verneverdi- ge bygninger på Aannerud gård på Raufoss. Eier av gården er i gang med et omfattende restaure- ringsarbeid av gammelt fredet hus, noe som blant annet inne- bærer nytt tak og ny pipe. Eier av gården ønsker også å reetablere gammel adkomstveg opp fra Norsetvegen til porten på byg- ningen. født 1930, døde 6. juli. Ruth Solveig Nordeng, Østre Toten, født 1936, døde 26. juni. Roy Torgeir Sønsterud, Østre Toten, født 1947, døde 4. juli. Oddveig Leirdal, Østre Toten, født 1954, døde 4. juli. Aslaug Sveinson, Østre Toten, født 1925, døde 27. juli. Johanne Tandseter, Østre Toten, født 1926, døde 25. juli.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs