Onsdag 7. august 2019

3

• Onsdag 7. august 2019

Fortsatt farlige miljøgifter i Mjøsa

Tafatt av Raufoss

Det har ikke helt gått Raufoss sin veg i høstens serieåpning. Forrige helg måtte laget gi tapt mot KFUM, riktig nok etter en jevn kamp, men denne helgen gikk det helt galt mot Notodden. På hjem- mebane ble Raufoss slått med hele 4-1 av laget som ligger nest sist på tabellen. Notodden gikk i føringen etter et kvar- ters spill, og da laget ble til- delt straffespark etter nærmere 40 minutter, sto det 2-0. Ved denne anledningen fikk Marius Alm, som forårsaket straffesparket, rødt kort og marsjordre. Dermed måtte Raufoss fortsette med 10 mann. I andre omgang ble vondt til verre da Notodden la på til 3-0 tidlig i omgangen. Det ble også 4-0 før Raufoss fikk sitt trøstemål ved innbyt- ter Matias Belli Moldskred. Viser kunst på Tandberg I 2014 gjennomførte billed- kunstner Caroline Ho-Bich- Tuyen Dang et kunstprosjekt (mail art project) der 20 kunstnere fra 11 land sendte henne kunstarbeider i posten hver måned over en periode på ett år. I mai 2015, fire måneder før prosjektperioden var over, arrangerte hun en utstilling på Oppland Kunstsenter i Lillehammer med de arbeidene hun hadde mottatt til da. Ho-Bich-Tuyen Dang avslutter nå prosjektet med en oppsummerende utstilling av alle arbeidene. Utstillingen vises på Tandberg på Bilitt. Åpningen er fredag 23. august. I tillegg vil utstil- lingen være åpen 24. og 25. august. Caroline opplyser om at utstillingslokalet er en gam- mel, restaurert husmanns- plass. I husmannsgrenda har det også tidligere blitt vist kunst. – Lokalet består av tre vis- ningsrom og har en særegen atmosfære som kler denne utstillingen godt, uttaler Ho- Bich-Tuyen Dang.

Ørreten i Mjøsa har fortsatt høye konsentrasjoner av miljøgifter. (Foto: Morten Jartun, NIVA).

Ørreten i Mjøsa hadde på begynnelsen av 2000- tallet verdens høyeste målte nivåer av miljøgif- ten bromerte flamme- hemmere, men det fin- nes fortsatt for høye konsentrasjoner av mil- jøgifter viser prøver som er tatt av mjøsørreten. – Konsentrasjonene av kvikksølv og bromerte flammehemmere er over de aksepterte miljøkvalitets- standardene. Giftene brytes sakte ned i naturen, registrerer Morten Jartun hos NIVA (Norsk institutt for vannforskning). Jartun er prosjektleder for et overvåkningsprogram som NIVA utfører på oppdrag for Miljødirektoratet. – Vi ser at de siste 20 årene har nivåene av kvikksølv og bromerte flammehemmere i Mjøsørreten Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

hatt en nedgang, men de har flatet ut de siste 5-10 årene. Men nivå- ene er fortsatt relativt høye sammenlignet med andre land og andre sjøer, som Femunden, som vi bruker som referansesjø i pro- sjektet, sier Jartun. Mystiske stoffer Overvåkningsprogrammet Milfersk (Miljøgifter i ferskvann), skal undersøke miljøgifter i fersk- vann, der man ser på en rekke kje- miske stoffer. I storørreten fra Mjøsa finner man også miljøgifter som perfluorerte organiske forbin- delser (PFAS) og siloksaner. – Kvikksølv og bromerte flammehemmere er velkjente. De stoffene har vi mye kunnskap om. Men det finnes mange mys- tiske stoffer som vi foreløpig ikke vet så mye om kildene til, blant annet fluorstoffet PFOS. Det er giftig i små mengder, og brytes svært sakte ned i naturen. De høyeste nivåene av stoffet finner vi i ørret som er i det høy- este nivået i næringskjeden i Mjøsa, sier Jartun.

Mjøsa inneholder mange kjemis- ke stoffer. – Plast er ofte tilsatt kjemikali- er for å gjøre den bøyelig, myk og slitesterk. Men vi vet fortsatt lite om effekten av alle disse stoffene, også om effektene av mikroplast, sier Jartun. Hjelp av lokale fiskere NIVA er nå midt inne i fireårs- perioden i overvåkningsprogram- met (2017-2021), men program- met er en videreføring av tidli- gere studier. I årets program skal det fanges inntil 40 mjøsørret, dyreplankton, mysis (istid- skreps), samt krøkle og lågåsild i Mjøsa for innsamling av prøver til miljøgiftanalyse. I tillegg fanges 10 ørreter fra Femunden for sammenligning. – Krøkle er hovednæringskil- den for mjøsørreten. Det er en nøkkelart. Vi setter ut egne garn. Til storørreten får vi hjelp av lokale fiskere. De har stor lokal- kunnskap og som vi har etablert et godt samarbeid med, opplyser prosjektlederen.

– PFOS er internasjonalt regu- lert, så vi har en viss kontroll, men det finnes i en lang rekke produkter som brannskum, papir- impregnering og kosmetikk. Flere av miljøgiftene som vi finner i Mjøsa kommer fra men- neskelig aktivitet. For eksempel personlige pleieprodukter som vi bruker. Det kan være seg såpe, sjampo og tannkrem. Pleieproduktene har en bra egen- skap. Det er lett å smøre på, trenger lett inn i huden og beskytter for vann og skitt. Alt spyles ned i vasken, og stoffene blir ikke stoppet i renseanlegg, men går ut i Mjøsa med utslipps- vann, forklarer Jartun. Vet for lite Det er foreløpig ikke noe forbud eller regulering av alle fluorstof- fene, men studier viser at de er farlige i små doser, og de holder seg i naturen lenge. – Vi finner de i høyest konsen- trasjon på toppen av næringskje- den, som i ørret, sier Jartun. Også all plasten som finnes i mer, forteller Elin Sveen. Huldra spilles av danseren Mai Elin Løkken. Det er også hun som har koreografien. Sveen har ambisjoner om at «Hulderspell på Grøna» skal bli en årlig tradisjon. – Vi starter litt nøkternt nå i år. Målet er at publikum skal få en positiv opplevelse og at forestil- lingen er noe vi skal gjenta år

SOLSKJERMING

Ekstraforestilling av «Hulderspell på Grøna» Lørdag 27. juli samlet «Hulderspell på Grøna» 100 frammøtte på den gamle skyssta- sjonen på Totenåsen. sang, musikk, dans og skuespill. Nå gir hun flere anledning til å se og oppleve «Hulderspell på Grøna». etter år. Etter hvert håper vi også å få med flere samarbeidspart- nere, sier Sveen.

Hun mener det er på sin plass å rette en stor takk til vertskapet på Grøna. Kjersti og Per Idar Vingebakken. – De har lagt forholdene til rette på en veldig god måte, og samarbeidet med dem er veldig bra, sier hun.

*På utvalgte produkter til 30.08

– Det var ti flere enn jeg håpet på, sier Elin Sveen, som har laget familieforestillingen. Inspirasjon har hun hentet fra minnerike eventyrstunder sam- men med sin far Torbjørn da hun var lita. Forestillingen inneholder

– Vi setter opp en skumrings- forestilling på Grøna lørdag 31. august. Premieren fant jo sted i ferien, og det var nok en del som ikke kunne komme. Nå byr vi på en litt annerledes opplevelse, slik at huldra skal få utfolde seg enda

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen

www.scandic.no

Made with FlippingBook - Online catalogs